تمام بدن

سنجش تراکم استخوان  یا به اختصار BMD روش متداول برا

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,

اطلاعات زمينه ای این نوع تصویر برداری به کمک  ید ر

ماده UBI رادیو داروی جدیدی است که برای بررسی عفونت

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,

اطلاعات زمينه سنتي گرافی 67-Ga شامل سنتی گرامهای نا

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags:

رادیوداروهای Tc99m-MIBI علاوه بر اینکه در اسکن قلب هم

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,

این اسکن برای بررسی فعالیت مغز استخوان کاربرد دار

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags:

اطلاعات زمينه اي Pentetreotide كه به گيرنده سوماتوستاتي

برای بررسی وجود ارتباطهای عروقی شریانی-وریدی ماد

اسکن استخوان سه فاز دارد:  Angiographyیک تا دودقیقه طول

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,

اطلاعات زمینه ای: اسکن استخوان روشی تشخیصی است که

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
موارد بیشتر