اسکن استخوان سه فاز

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اسکن استخوان سه فاز دارد:
 Angiographyیک تا دودقیقه طول می کشد – افزایش خون رسانی را نشان می دهد.
Blood poolپنج تا ده دقیقه طول می کشد – پرخونی موضعی را نشان می دهد.
Static دو تاچهارساعت بعد از تزریق انجام می شود.
فاز ۴ نیز داریم که ۲۴ ساعت بعد می گیریم. این فاز برای موقعی است که به عفونت در استخوان شک داریم.

 

 اندیکاسیون های آزمون اسکن استخوان:

برای برسی میزان جذب استخوانی

برای برسی فعالیت استخوان سازی در افراد جوان

برای برسی پاتولوژی های استخوانی

برای برسی مواردی که بیمار مشکل local دارد

برای برسی موارد مشکوک به متاستاز
برای برسی عفونت های استخوانی
برای برسی بیماری های متابولیکی استخوان

 

موارد ایجاد عفونت های استخوانی:
-به دلیل گذاشتن پروتز
-ایجاد شکستگی باز و مورد عفونی شده
-به دلیل یک زخم در پا استخوان دچار عفونت شده که این مورد معمولا در افراد دیابتی دیده می شود
این زخم ها معمولا در مچ پا اتفاق می افتد زیرا در مچ پا به دلیل مشکل عروقی که دارد زخم ترمیم نمی شود و عفونت به استخوان می رسد.

 

اسکن سه فاز استخوان در ترومای شغلی و بویژه ترومای ورزشکاران نیز کمک کننده می باشد:

Biomechanical Stress Lesions, Avascular Necrosis, Bone Bruise, Stress Fracture, Tendonitis Strains, Myositis, Bursitis, Avulsion Fracture, Navicular Stress Fracture, Calcaneal Stress Fracture, Metatarsal Stress Fracture, Stubbing Injuries to the Hallux, Os Trigonum Syndromes, Tibiotalar Impingement Syndrome, Achilles Tendonitis, Plantar Fasciitis, Osteochondral Fracture of the Talar Dome, Lisfarnce Fracture, Cuneiform and First Metatarsal Base Stress Fracture, Reflex Sympathetic Dystrophy, Tibial  Stress Fracture, Fibular Stress Fracture, Shin Splints, Periostitis, Myositis Ossifiicans, Interosseous Membrane Hemorrhage, Quadriceps Mechanism Injury, Anterior Knee Pain, Painful Bipartite Patella, Stress Fracture of the Femoral Shaft, Adductor Avulsion Fracture, Soft- tissue Injury, Pubic Symphysitis, Avulsion  Injuries, Epiphyseal and Physeal Injuries, Stress Fracture of the Femoral Neck

 

مطلب مرتبط با درمان : سینوویورتز رادیواکتیو

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!