خدمات پزشکی هسته ای چیست؟

پزشکی هسته ای عبارتست از کلیه اقدامات تخصصی، تشخیصی و درمانی در دو حیطه بالینی و پاراکلینیکی که در آن از چشمه های باز مواد رادیواکتیو استفاده می شود. خدمات پزشکی هسته ای از فن‌آوری‌های ایمن ، بدون درد و ارزشمند برای تصویر برداری از بدن و درمان بیماریها استفاده می کند . تصویر برداری پزشکی کاری منحصر به فرد است زیرا اطلاعات جامعی از ساختمان و عملکرد بدن در اختیار پزشکان قرار می دهد ،این پدیده روش خوبی جهت جمع آوری آندسته از اطلاعات پزشکی است که نیازمند عمل جراحی و یا مستلزم آزمایشات تشخیصی پر هزینه می باشد و یا اصلاًاز طریق دیگری قابل دسترسی نسیت. فرایند تصویر برداری پزشکی هسته ای غالباً ناهنجاریها را درهمان مراحل اولیه خیلی زودتر ازاینکه عوارض بیماری توسط سایرآزمایشات پیشرفته قابل تشخیص باشد دربدن فرد تشخیص می دهد. مقدارتشعشع وارد شده در فرایند تصویربرداری هسته ای کمتر از میزانی است که دررادیولوژی تشخیصی بکارمی رود و این میزان اشعه دریافتی درحد دوز مجاز می باشد . تردیدی نیست که وظیفه اصلی پزشک، تشخیص و نتیجتا درمان بیماریهاست. تشخیص و درمان هر دو مهم هستند چرا که درمان صحیح تنها بعد از تشخیص صحیح امکان‌پذیر است. ترقیات روزافزون علم پزشکی و توسعه شگرف تکنولوژی به پیدایش راه‌حل‌های جدید تشخیصی و درمانی منجر شده است که یکی از آنها دانش نوپای پزشکی هسته‌ای است، دانشی که هم در عرصه تشخیص و هم درمان تحولاتی بپا نموده است. امروزه با بهره‌گیری از ردیاب‌های رادیواکتیو، بسیاری از بیماریها را میتوان با دقتی بالا و سهولت زیاد (حداکثر به‌ وسیله یک تزریق ساده داخل وریدی) در ابتداییترین مراحل کشف کرد. تشخیص سریع انفارکتوس‌های مغزی یا قلبی، آمبولی ریوی و عفونت استخوان که از اورژانس‌های پزشکی بشمار میروند از جمله این موارد می باشند.  با کمک رادیوایزوتوپ‌ها میتوان محل خونریزیهای حاد داخلی را با دقت نیم میلیلیتر در دقیقه شناسایی کرد. سطح خونی بعضی مواد یا دارو‌ها را با دقت در حد پیکوگرم تعیین نمود و یا در بعضی بیماران دارای مشکلات قلبی و آزمایش‌های به ظاهر طبیعی میزان احتمال وقوع آنفارکتوس قلب و حتی محل آن را پیش‌بینی کرده وامکان درمان بموقع آنان را فراهم آورد. در حال حاضر یکی از روش‌های سودمند تصویربرداری در پزشکی را تکنیک‌های پزشکی هسته‌ای تشکیل می دهند. در این گونه آزمایش‌ها ابتدا مقدار اندکی از یک ماده رادیواکتیو بیخطر (دارای حداقل انرژی و نیمه عمر کوتاه) برای بیمار تجویز شده و سپس طرح عضو یا سیستم خاصی از بدن تهیه می شود. طرح یا تصویر بدست آمده علاوه بر نمایش آناتومی، بیشتر ناظر بر عملکرد و فیزیولوژی عضو مربوطه است که با کمک تجهیزات پیشرفته، درصد عملکرد را نیز می شود، محاسبه کرد. همچنین با استفاده از تکنیک توموگرافی، عضو مربوطه را در زوایا و در سطوح مختلف فضایی بدقت میتوان مورد ارزیابی قرار داد.

لیست خدمات تشخیصی و درمانی

 

Cardiac System

Gated SPECT Rest / Stress Myocardial Perfusion Scintigraphy with 99mTc-MIBI

 

TNG-Rest / Stress ECG-Gated Myocardial Perfusion Scintigraphy and viability assessment with 99mTc-MIBI

 

Rest / Stress Myocardial Perfusion Scintigraphy with 99mTc-MIBI

 

ECG-Gated Cardiac Blood Pool Scintigraphy with 99mTc-Pertechnetate  labeled autologous RBCs

 

First Pass Scintigraphy with 99mTc-Pertechnetate

 

SPECT Rest Myocardial Perfusion Scintigraphy with 99mTc-Pyrophosphate in the acute MI

 

Musculoskeletal System

Standard Whole Body Bone Scintigraphy -/+ SPECT with 99mTc-MDP

 

Three Phase Bone Scintigraphy -/+ SPECT with 99mTc-MDP

 

Endocrine System

Thyroid Scintigraphy with 99mTC-Pertechnetate or 131I-NaI

 

Parathyroid Scintigraphy -/+ SPECT with 99m Tc-Sesta-MIBI

 

Dacryoscintigraphy with 99mTC-Pertechnetate

 

Mucociliary Transport Test (MCT) with 99mTc-MAA

 

Gastrointestinal System

GI-Bleeding Scintigraphy with99m Tc-Pertechnetate labeled autologous RBCs or 99mTc99m Tc-Pertechnetate-Sulfur Colloid

 

Hemangioma Scintigraphy with99m Tc-Pertechnetate labeled autologous RBCs

 

Splenic tissue Scintigraphy with99m Tc-Pertechnetate labeled autologous heat-denatured RBCs

 

Meckel’s Scintigraphy with 99m Tc-pertechnetate

 

Gastric Emptying and Motility Study with 99m Tc-Sulfur Colloid

 

Gastroesophageal Reflux Scintigraphy with 99m Tc-Sulfur Colloid

 

Esophageal Transit Study with 99m Tc-Sulfur Colloid

 

Biliary Tract Scintigraphy with 99m Tc-HIDA or 99m Tc-BRIDA

 

Liver-Spleen Scintigraphy -/+ SPECT with 99mTc-Sulfur Colloid or 99mTc-PHYTATE

 

Salivary Gland Scintigraphy with 99m Tc-Pertechnetate

 

Helicobacter pylori Urea Breath Test (UBiT) with 14C-Urea

 

Genitourinary System

Dynamic Renal Scintigraphy and Lasix Renogram with 99m Tc-DTPA or 99m Tc-EC

 

Static Renal Scintigraphy with 99m Tc-DMSA

 

Direct RadioNuclide Cystography (DRNC) with 99mTc-Pertechnetate

 

Indirect Radionuclide Cystography (IRC) with 99m Tc-DTPA

 

Three-Phase Testicular Scan with 99mTc-Pertechnetate

 

Infection and Inflammation

Whole body Scintigraphy -/+ SPECT with 67Gallium-Citrate

 

Three Phase Whole body Scintigraphy -/+ SPECT with 99mTc-MDP

 

Whole Body Scintigraphy -/+ SPECT with 99mTc-Labeled antimicrobial peptide-Ubiquicidin (UBI) for differentiation of infection from sterile inflammation

 

Whole body Scintigraphy with 99mTc-ciprofloxacin for Imaging of Bacterial Infection especially hand and foot

 

Tumor Imaging

Whole Body Scintigraphy -/+ SPECT with 99mTc-MIBI

 

Scintimammography with 99mTc-MIBI

 

Whole Body Scintigraphy -/+ SPECT with 131I-NaI

 

Whole Body Scintigraphy-/+ SPECT with 67Gallium-Citrate

 

Scintigraphy of prostate and breast tumors with 99mTc-Bombesin

 

Whole Body Scintigraphy-/+ SPECT with 99mTc-(V)DMSA

 

Whole Body Scintigraphy -/+ SPECT with 131I-MIBG

 

Whole Body Scintigraphy -/+ SPECT with 99mTc-Octreotide or 99mTc-Octreotate

 

Lympho- and Sentinelscintigraphy with 99mTc-Colloid,  or 99mTc ANTIMONY

 

Whole Body Scintigraphy -/+ SPECT with 99mTc-MDP

 

Whole Body Bone Marrow Scintigraphy with 99mTc- Sulfur Colloid

 

 

Differentiating hepatic hemangiomas and focal nodular hyperplasia from other liver lesions with 99mTc-Pertechnetate labeled autologous RBCs

 

Central Nervous System

SPECT Cerebral Perfusion Scintigraphy with 99mTc-HMPAO or 99mTc-ECT

 

SPECT Diamox Cerebrovascular Reserve Study with 99mTc-HMPAO or 99mTc-ECT

 

SPECT Dopamine Transporter Imaging Using 99mTc-TRODAT in Parkinson’s Disease

 

 Brain Death Study with 99m Tc-DTPA

 

Cisternogram with 99m Tc-DTPA

 

CSF Leak with 99m Tc-DTPA

 

Pulmonary System

SPECT V/Q Scintigraphy with 99mTc-DTPA aerosol / 99mTc-MAA

 

Quantitative Perfusion Scan with 99mTc-MAA

 

Shunt Study with 99mTc-MAA

 

Radionuclide Therapy

Differentiated Thyroid Cancer Therapy with 131I-NaI

 

Hyperthyroidism Therapy with 131I-NaI

 

 

Treatment of neuroendocrine tumors with 131 I-MIBG, especially, phaeochromocytoma, neuroblastoma, paraganglioma, medullar thyroid carcinoma and carcinoid syndrome

 

 

Palliative Cancer Therapy with 153 Samarium –EDTMP,  89Strontium-chloride (Metastron) or 32P-Sodium-Phosphate solution, 177Lu-EDTMP, 186Re-HEDP-Ethidronate ,188Re-HEDP-Ethidronate

 

 

Radiosynoviorthesis with 90Yttrium –silicate , 90Yttrium-Hydroxypatite, 90Yttrium-Citrate, 153 Samarium-EDTMP,  32P-Colloidal Chromic Phosphate, 186Rhenium-Sulphide Colloid, 188 Re-Sulfide-Colloid and 169Erbium-Citrate

 

Radioembolization with 90Yttrium-Microsphers for hepatic metastases

 

Lutetium-177-PSMA a human prostate-specific membrane antigen (PSMA) as targeting ligand therapy for advanced prostate cancer

 

Lutetium-177-DOTATATE and Yttrium-90-DOTATATE as peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) agents for neuroendocrine tumors

 

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!