اسکن گاليوم در التهاب

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اطلاعات زمينه

سنتي گرافی 67-Ga شامل سنتی گرامهای ناحيه ای، تمام بدن، پلانار و SPECT يا هر تلفيقی مي باشد كه بعد از تزريق وريدی سيترات 67-Ga انجام می شود.

 

كاربردهاي شايع

الف) ارزيابی تمام بدن برای تعيين منشا تب در بيماران تبدار با مبدا ناشناخته (FUO).

ب) تشخيص استئوميليت و يا / عفونت فضای ديسك.

پ) تشخيص التهاب / عفونت ريه و مدياستن بخصوص در بيمار با نقص ايمنی.

ت) ارزيابی و پي گيری فرايندهاي التهابی، لنفوسيتيك يا گرانولوماتوز فعال مانند ساركوئيدوز يا توبركولوز.

ث) ارزيابی و پي گيری مسموميت ريوی ناشي از دارو (مانند بلئومايسين يا آميودارون).

 

نحوه اجرا

 

الف) آمادگي بيمار

آمادگی روده با مسهل خوراكي و / يا انما قبل از تصويربرداری، معمولا ميزان اكتيويته روده و دوز پرتوگيری را كاهش می دهد. استفاده معمول از آمادگي روده، اختياری است.

 

ب) اطلاعات قبل از انجام آزمون

1- هموليز يا ترانسفوزيون اخير مي تواند لوكاليزاسيون 67-Ga را تغيير دهد.

2- جراحی ، روشهاي تشخيصی يا تروماي اخير

3- شيمی درمانی ، راديوتراپی يا تجويز اخير گادولينيوم جهت MRI

4- سابقه مهار ايمنی يا بدخيمی

5- نتايج راديوگرافی و ساير آزمونهاي تشخيصی

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags: