اسکن گالیوم در التهاب

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اطلاعات زمینه

سنتی گرافی ۶۷-Ga شامل سنتی گرامهای ناحیه ای، تمام بدن، پلانار و SPECT یا هر تلفیقی می باشد که بعد از تزریق وریدی سیترات ۶۷-Ga انجام می شود.

 

کاربردهای شایع

الف) ارزیابی تمام بدن برای تعیین منشا تب در بیماران تبدار با مبدا ناشناخته (FUO).

ب) تشخیص استئومیلیت و یا / عفونت فضای دیسک.

پ) تشخیص التهاب / عفونت ریه و مدیاستن بخصوص در بیمار با نقص ایمنی.

ت) ارزیابی و پی گیری فرایندهای التهابی، لنفوسیتیک یا گرانولوماتوز فعال مانند سارکوئیدوز یا توبرکولوز.

ث) ارزیابی و پی گیری مسمومیت ریوی ناشی از دارو (مانند بلئومایسین یا آمیودارون).

 

نحوه اجرا

 

الف) آمادگی بیمار

آمادگی روده با مسهل خوراکی و / یا انما قبل از تصویربرداری، معمولا میزان اکتیویته روده و دوز پرتوگیری را کاهش می دهد. استفاده معمول از آمادگی روده، اختیاری است.

 

ب) اطلاعات قبل از انجام آزمون

۱- همولیز یا ترانسفوزیون اخیر می تواند لوکالیزاسیون ۶۷-Ga را تغییر دهد.

۲- جراحی ، روشهای تشخیصی یا ترومای اخیر

۳- شیمی درمانی ، رادیوتراپی یا تجویز اخیر گادولینیوم جهت MRI

۴- سابقه مهار ایمنی یا بدخیمی

۵- نتایج رادیوگرافی و سایر آزمونهای تشخیصی

ارسال شده در تمام بدن توسط Dr.Kazemi | Tags:
error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!