برچسب: رنوگرافی با ديورتيك در كودكان

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

اطلاعات زمینه ای

هیدرونفروز (اتساع سیستم پیلوکالیسیال) یکی از شایعترین کاریردها برای ارزیابی رادیونوکلئیدی کلیه در کودکان است. علت هیدرونفروز شامل انسداد لگنچه کلیه، انسداد حالب، ریفلاکس مثانه ای- حالبی، خود مثانه یا خروجی آن، عفونت و یا شکل مادرزادی آن می باشد. اوروگرافی با تزریق ماده حاجب، سونوگرافی و رنوگرافی معمول رادیونوکلئیدی نمی تواند با اطمینان علل انسدادی هیدرونفروز و هیدرواورترونفروز (اتساع سیستم پیلوکالیسیال و حالب) را از شکل غیر انسدادی آن افتراق دهد. شایعترین علت انسداد یک طرفه، انسداد حالبی- لگنچه ای (ureteropelvic) می باشد. انسداد می تواند در قسمت دورتر و در محل اتصال حالب به مثانه (ureterovesical) اتفاق افتد. دریچه پیشابراه خلفی posterior urethral valves))، انسداد دو طرفه حالبی- لگنچه ای و یا حتی مثانه پر می تواند علت هیدرونفروز دو طرفه باشد. هدف از انجام رنوگرافی با دیورتیک، افتراق انسداد واقعی از یک سیستم متسع بدون انسداد می باشد که با گرفتن تصاویر پشت سرهم بعد از تزریق وریدی فوروزماید (لازیکس) انجام می شود.

کاربردهای شایع ۱- انسداد حالبی-لگنچه ای (ureteropelvic) و حالبی- مثانه ای (ureterovesical) ۲- هیدرونفروز با تشخیص سونوگرافیک پیش از تولد ۳- ارزیابی یک سیستم انسدادی پس از عمل جراحی ۴- بررسی اتساع سیستم پیلوکالیسیال به عنوان یک علت درد پشتی

نحوه اجرا: الف) آمادگی بیمار ۱- م

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!