سر، گردن و سینه

تشخیص کاردیاک آمیلوییدوز با اسکن ۹۹m-Tc-PYP SPECT  و PLANA

ارسال شده در سر، گردن و سینه توسط Dr.Kazemi | Tags:

اطلاعات زمینه ای: سیستم موکوسیلیاری (مژکی- موکوسی

امروزه ماموگرافی به عنوان روش غربال گری، جهت تشخی

ارسال شده در سر، گردن و سینه توسط Dr.Kazemi | Tags: ,

در برخی از بیماران مبتلا به هیدروسفالی، مقدار مای

ارسال شده در سر، گردن و سینه توسط Dr.Kazemi | Tags: ,

اطلاعات زمینه ای: برخی از بیماری های مغزی، اختلال

ارسال شده در سر، گردن و سینه توسط Dr.Kazemi | Tags: ,

برای تصویربرداری از ترنسپورترهای دوپامین (DAT) در

اطلاعات زمینه ای: وظیفه اشک مرطوب نگهداشتن مداوم

ارسال شده در سر، گردن و سینه توسط Dr.Kazemi | Tags: ,

در بیماریهای مختلف مانند التهابها، رادیوتراپی ،

تشخیص موارد انفارکتوس قلبی به خصوص در ساعات اولیه

اطلاعات زمینه ای: ماهیچه قلب (میوکارد) همانند یک پ

موارد بیشتر