برچسب: امبولیزاسیون شریان تغذیه ای تومور

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

درمان متازستازهای کبد با امبولیزاسیون شریان تغذیه ای تومور

میکروسفرها میکروسفرها، حوزه های رزین های کوچک است که حاوی صدها ذرات رادیونوکلئید هستند، كه يك سبک درماني براکی تراپی رادیونوکلئید است كه برای درمان سرطان های کبد ایجاد شده است. ماهیت نتایج درمان نشان دهنده یک درمان مفید با کمترین هزینه براي عملکرد کبد است.

میکروسفرها چه هستند؟ میکروسفرها حوزه رزین که هر یک شامل میلیون ها اتم رادیواکتیو، یا (ایتریم-90) می باشد. اتم هاي رادیواکتیو تابش کوتاه برد منتشر می کنند. هر یک از حوزه ها شامل میلیون ها اتم رادیواکتیو هستند، كه حوزه با دوز تابش بالا به یک محدوده کوچک در مناطق اطراف آن است.

چگونه کار می کند؟ این روش شامل ساخت یک برش کوچک در کشاله ران تحت بی حسی موضعی، و عبورکاتتر قابل انعطاف (لوله)، به شریان کبدی از طریق شریان فمورال و سلیاک است. منابع شریان کبدی بيشترين خون را برای تومورهای کبد، با ارائه مستقیم به شریان کبدی براي اهداف انتخابی مي فرستند، كه با تنها درصد کمی (10-20٪) به بافت کبد سالم آسيب مي رساند. مداخله رادیولوژیست ممکن است براي عرضه بیشترخون از بافت کبد سالم با عبور از کاتتر به شریان کبدی چپ یا راست باشد كه به شاخه هاي شریان اصلی کبد منجر خواهد شد. اگرتومور کبد به لوب سمت چپ یا راست کبد محدود شده باشد. میکروسفرها ازطریق کاتتر اداره مي شوند و سفر درامتداد شریان