برچسب: درمان با لوتیشیوم-177  DATATATE

۱۳۹۸-۱۰-۲۶
neuroendocrines

در سلول های اعصاب و غدد درون ریز مانند: غدد آدرنال، پانکراس، تیروئید و هیپوفیز، تخمدان ها و بیضه ها و دردستگاه تنفسی و گوارشی تشکیل شده است. اکثرتومورها دردستگاه گوارش بوجود می آیند که به عنوان تومورهای اعصاب و غدد گوارشی معرفی می شوند. تومورهای اعصاب وغدد پانکراس به عنوان دومین تومورها شناخته می شوند و براساس شایع ترین هورمون هایی که درآنها تولید می شود، آنها را نامگذاری می کنند. قسمت های نادر برای اعصاب و غدد، تومورهای تیموس، غدد آدرنال،تیروئید، پوست، تخمدان، بیضه ها و غدد بزاقی هستند. قسمت هایی که درآن تومورهای اعصاب و غدد می توانند ظاهرشوند. توموراعصاب و غدد به دو طبقه تقسیم بندی شده اند: تومورهای عملکردی که هورمون تولید می کنند وغیر عملکردی که هورمون تولید نمی کنند. تومورهای عملکردی اغلب زود تشخیص داده می شوند، به این دلیل که با تولید بیش ازحد هورمون باعث می شود که افراد احساس ناخوشایندی داشته باشند. با این حال، علائمی که ازتولید هورمون بوجود می آیند می توانند کاملا غیراختصاصی باشند. رایج ترین تومورهای عملکردی تومورکارسینوئید است که هورمون سروتونین اضافه تولید می کنند، بنابراین بوسیله کبد نمی تواند شکسته شود. این هورمونی است که باعث تولید سندرم کارسینوئید می شود. دومین تومورهای رایج عملکردی، توموراعصاب وغدد پانکراس است. تومورهای عملکردی اعصاب وغدد دردسته فئوکروموسیتو و پاراگانگلیوما را می توان نام برد. دربسیاری ازموارد، تومورهای غیر عملکردی بصورت آهسته درحال رشد هستند و می توانند سالها غیرقابل تشخیص باشند. اغلب افرادی که درد شدید درناحیه شکم

ارسال شده در درمان توسط Dr.Kazemi | Tags: ,
error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!