برچسب: درمان تومورهای با منشا غددی- عصبی

۱۳۹۶-۰۶-۱۶

کاربرد راديودارویI-131 MIBG در درمان تومورهای با منشا غددی- عصبی، خصوصا از نوع نورواکتودرمال (سمپاتوآدرنال) شامل فئوکروموسيتوم، پاراگانگليوم و نوروبلاستوم موثر بوده است. در ساير تومورهای غددی- عصبی (عمدتا کارسينوئيد و کارسينوم مدولاري تيروئيد) نيز اين درمان گاهی مي تواند موثر واقع گردد. استفاده ازI-131 MIBG براي تومورهای فئوکروموسيتوم و پاراگانگيوم کارآمدترين روش درمان غيرجراحی است، زيرا علاوه بر افزايش اميد به زندگی، علایم بيمار را نيز به طور قابل ملاحظه ای (90-75 درصد) کنترل مي کند. در نوروبلاستوم اگرچه در موارد با عود مکرر و مقاوم به درمان 30 درصد تاثير درماني داشته است، اما با افزودن ساير موداليتي های درمانی به اين نوع درمان، موفقيت بيشتری به دست مي آيد، ضمن اين که I-131 MIBG در کنترل علايم نيز موثر بوده است. برای ساير تومورهای غددی- عصبی شامل تومور کارسينوئيد و کارسينوم مدولاری تيروئيد اثرات اين درمان در کاهش علائم بيمار مشاهده شده است. مهم ترين عارضه اين درمان مهار مغز استخوان است که نياز به پيگيری و درمان در صورت لزوم دارد I-131 MIBG نقش مهمی در درمان تومورهای کرومافينی دارد و برای تومورهای فئوکروموسيتوم و پاراگانگيوم کارآمدترين درمان غيرجراحی است.