برچسب: موکوسیلیاری

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

اطلاعات زمینه ای:

سیستم موکوسیلیاری (مژکی- موکوسی) تا برونشیال ترمینال وجود دارد ولی بعد از برونشیال ترمینال وجود ندارد. پس شایع‌ترین محل آسیب راه‌های هوایی در همه‌ی بیماریهای شغلی از برونشیال ترمینال به بعد می‌باشد. ذرات بین ۲ تا ۵ میکرومتر در برونشیول‌های کوچکتر و با مکانیسم رسوب وزنی یا Gravitational precipitation حذف می‌شوند. ذرات کمتر از ۱ میکرومتر با مکانیسم diffusional precipitation یا رسوب انتشاری در آلوئول ها حذف می‌شوند یعنی توسط ماکروفاژهای آلوئولی فاگوسیتوزه می‌شوند.

error: به حقوق هم احترام بگذاریم !!