درمان

این رادیو دارو در درمان سرطان تیروئید و پر کاری تی

ارسال شده در درمان توسط Dr.Kazemi | Tags: ,

کاربرد راديودارویI-131 MIBG  در درمان تومورهای با منش

درمان دردهای استخوانی با استرانسیوم 89 (متاسترون)

این رادیو دارو در درمان سرطان تیروئید و پر کاری تی

ارسال شده در درمان توسط Dr.Kazemi | Tags: ,

سینوویورتز رادیواکتیو که با تزریق رادیوایزوتوپ‌

درمان متازستازهای کبد با امبولیزاسیون شریان تغذی

این رادیو دارو در درمان برخی از انواع سرطان های خو

ارسال شده در درمان توسط Dr.Kazemi | Tags: ,